Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni

Güncellenme Tarihi: 19.11.2018

1. Gizlilik Politikası

Kampus Store www.kampusstore.com internet sitesi (“Site ve/veya Mobil Uygulama”) üzerinden üye/ziyaretçi vb. sıfatla (“Kullanıcı”) kişilerin bu internet sitesine ilişkin aşağıdaki şartları dikkatlice okuması gerekmektedir. Site ve/veya Mobil Uygulamada Kullanıcılara ait (isim, soyisim, e-posta, telefon vb.) kişisel bilgiler talep edilmektedir. Kampüs Giyim bu bilgileri Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek, kampanya ve özel indirimlerden Kullanıcıları haberdar etmek, siparişin gereğini yerine getirmek amacıyla kayıt altına almaktadır. Kullanıcının izni ve onayı olmaksızın hiçbir kişisel veri kayıt altına alınmamakta, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

2. Bilgilerin Korunması

Ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Sitemize üyelik, (varsa) ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

A. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir?

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Kampüs Giyim tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, Kampüs Giyim ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kampüs Giyim tarafından kişisel veriler KVKK kapsamında aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Buna göre kişisel veriler; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kampüs Giyim ile kullanıcı arasında sözleşme kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile işlenecektir.

 • Kampüs Giyim tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması, Kampüs Giyim iş birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması amacıyla,Site ve/veya mobil uygulama veya mağaza ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanlarını, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel verilerini, ziyaretçi hareket, sipariş ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla,
 • Kampüs Giyim internet sitesi ve/veya mobil uygulama içinde özel hesap/üyelik oluşturulması için (örn. isim, soyisim, e-posta adresi),
 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, Sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak işlemek için (örn. isim, soyisim, e-posta adresi),
 • Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. cep telefon numarası)
 • Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, koleksiyon tanıtımları, anketler ve kataloglar gibi pazarlama içerikleri göndermek için (örn. isim, soyisim, e-posta adresi)
 • Satın alınan ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numarası, adres)
 • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına Trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak (örn. e-posta adresi, alışveriş alışkanlıkları, adres, gezinme davranışları)
 • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına Trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak (örn. e-posta adresi, alışveriş alışkanlıkları, adres, gezinme davranışları)
 • Çevrimiçi alışveriş ve yasal yaşta olunduğunu doğrulamak için (örn. doğum tarihi)
 • Sitenin ve/veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini güçlendirmek için.

B. Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Kampüs Giyim tarafından kişisel veriler kullanıcı ile kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve müşterilere daha iyi hizmet vermek ve Kampüs Giyim’in müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalışılan firmalarla (kargo, çağrı merkezi, veri tabanı, sms ve mail sağlayıcı, kişiselleştirme vb. hizmetleri firmaları ile), KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kampüs Giyim tarafından kişisel veriler korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

C. Kişisel Veriler Hangi Yöntemler ile Toplanmaktadır ve Toplanmasındaki Yasal Dayanak Nedir?

Kampüs Giyim tarafından kişisel veriler sözleşme ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumlulukların tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla KVKK’nda gösterilen şartlarda işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

D. Kişisel Veri Sahiplerinin KVKK Kapsamında Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahiplerinin haklarına ilişkin taleplerini, Kampüs Giyim’e iletmesi halinde en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kampüs Giyim tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olması halinde resmi makamlara açıklanacaktır. Üye, kendisine ait kişisel verilerinin Kampüs Giyim’in belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

3. Sitemizde Çerez (Cookie) Uygulaması

www.kampusstore.com Sitemizde (mobil uygulamaları dâhil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

4. Site İçeriği Üzerinde Haklar

Kampüs Giyim tescilli bir marka olup www.kampusstore.com sitesindeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Kampüs Giyim’e aittir.

5. Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Gizlilik politikaları ile ilgili değişiklik yapma kararı alındığında öncelikle web sitesi üzerinden duyurulur ve üyelere kayıtlı e-posta adresinden bilgi verilir. Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza müşteri-üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb.lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

6. İletişim Bilgilerimiz

Üyelerimiz, ziyaretçiler ve kullanıcılar yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ve bilgi talep etmek için her türlü talep ve şikayetleri hakkında aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirler.

KAMPUS STORE adına

FUSKEY TEKSTİL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Hizm. Dan. Bil. San. ve Tic. Ltd Şti.
bilgi@kampusstore.com
Sultan Selim Mh. Yunus Emre Cd. Battal Sk. No: 13 34415 4. Levent
Kağıthane/ İstanbul
Telefon: 444 5677